Sabancı Üniversitesi

Languages


Films on Honor Crimes by Women Directors (in Turkish)

LISTEN
Published on 26.03.2014 22:01

 KADIN YONETMENLERDEN TORE CINAYETLERI FILMLERI

BOGAZICI UNIVERSITESI MITHAT ALAM FILM MERKEZI

Film Gosterimleri
7 KASIM Salý 18:00 Kadina Agit (Berrin Balay Tuncer)
8 KASIM Çarsamba 18:00 Karanlikta Diyaloglar (Melek Ulagay Taylan)
9 KASIM Persembe 17:00 Ismi Guzide/Vendetta Song (Eylem Kaftan)

Yonetmenlerle Soylesi
9 KASIM Persembe 18 :00

Moderatör:
Ayse Gül Altýnay

Töre cinayetleri konusunda Merkez'de agýrlayacagimýz üç film her
açýdan birbirini tamamlýyor. Urfa-Mardin-Diyarbakýr üçgeninde geçen
filmler Türkiye'de namus kisvesi altýnda öldürülen kadýn  nüfusunun
yogunlugunu ortaya çýkarsa da bu insanlýk dýsý durumu sadece bu
bölgeye atfetmek olanaksýz.  Sürekli Dogu'dan göç alan yerlerde de
ayný sorun yasanabiliyor, bunun sebebi ise Karanlýkta Diyaloglar'da
açýkça belirtildigi gibi göç eden ailelerin bavullarýna törelerini de
koymalarý. Filmlerin üçünün de yönetmeninin kadýn olmasý zaten bu
durumdan kadýnlarýn ne kadar huzursuz olduklarýný anlatmaya yetiyor.

Kadýna Agýt
Töre Cinayetleri temasý kapsamýnda gösterilecek belgesellerden ilki
Kadýna Agýt, töre magdurlarýnýn fýsýltýlarýný bize ulastiriyor.
Özellikle dogudaki namus kavramýna deginen film töre kisvesi altýndaki
cinayetleri ve zoraki intiharlari gozler onune seriyor. Berrin Balay
Tuncer'in namus adýna katledilen isimsiz binlerce kadýnýn anýsýna
ithaf ettigi film töre magdurlarýnýn yasadýklarýný biraz olsun
kavramak için atlanmayacak bir belgesel.

Karanlýkta Diyaloglar
Karanlýkta Diyaloglar yine guneydogu bolgesindeki töre cinayetlerinin
izini sürüyor. Uzman görüslerine yer vererek, töre-namus-kadýn
kavramlarýný mercek altýna almakla kalmiyor, ailesi tarafindan
katledilen Semse Allak'ýn ölümünü iliklerimize kadar hissettiririyor.
Isveç'de babasý tarafýndan öldürülen Fadime Sahindal tore
cinayetlerinin trajik orneklerinden bir digeri. Filmin yönetmeni Melek
Taylan ve görüntü yönetmeni Isveçli Ulla Lemberg töre magduru
kadýnlarý dinlerken kendi kadýnlýklarý ve yetistikleri kültür üzerine
de düsünme fýrsatý buluyorlar.

Ismi Güzide / Vendetta Song
Ismi Güzide kurmacaya yatkýnlýgýyla diger iki filmden ayrýlýyor. Ancak
yine ayný bölgede ayný konunun izini sürüyor aslýnda. Eylem Kaftan
Kanada'dan önce Istanbul'a sonra da yýllar once öldürülen halasinin
ölümünü aydýnlatmak için Diyarbakýr'a geliyor. Elindeki tek bir
fotografýn pesinden köy köy dolasýp nihayet halasinin katili olmasý
kuvvetle muhtemel iki adamdan biriyle karsý karsýya geliyor. Ismi
Güzide ayný zamanda üç film içinde gerçekten asktan söz eden tek film,
çünkü Eylem'in halasi Güzide aský ugruna öldürülüyor. Film, Dogu'da
kadýnýn durumunda 30 yilda cok buyuk bir degisiklik olmadigini ortaya
koyuyor. Eylem Kaftan yolculugu sýrasýnda yöreden biri olup çýkýyor.
Yore halki Eylem'i bagrýna basýyor ve halasi Güzide'ye benzetiyor.
Böylece Eylem Kaftan'ýn, hic resmi bile cekilmemis, nufusa kaydi
yapilmamis halasi Güzide ile özdeslesme süreci de baslamýs oluyor.

© 2024 Sabancı University