Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
PHIL 330 Dil Felsefesi Select Term:
Bu ders dil felsefesinin temel mesele ve yaklaşımlarını üç bölümde incelemektedir. analitik dil felsefesi, pragmatik, ve dilbilim felsefesi. Birinci bölüm anlam, imlem ve doğruluğa ilişkin Frege'den Kripke'ye uzanan ana kuramları kapsamaktadır. İkinci bölüm Searle, Austin, Grice gibi kuramcıların dil edimleri, ima ve benzeri konulardaki görüşlerini ele almaktadır. Son bölüm ise dilsel görececiliği, Saussure'un yapısalcılığını ve Chomsky'nin üretici dilbilgisini kapsamaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi