Sabancı Üniversitesi

Diller


Öğrenim Çıktıları

LISTEN

 

Kültürel Çalışmalar Lisans Programının Amacı

Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar programı, kültür, iktidar, ve tarih arasındaki ilişkileri çok disiplinli, araştırmaya ağırlık veren, farklı metodolojilere açık ve eleştirel pedagojiyle şekillenmiş bir çerçevede ele alan bir program olarak tasarlanmıştır. Program, disiplinlerarası çalışmalar yapan, Türkiye'deki ve dünyanın genelindeki çağdas kültürel dinamikleri tahlil edip bunlara dahil olmanın yeni yollarını geliştirmeye çalışan bir grup akademisyeni biraraya getirmektedir.

Geniş bir konu ve kuram yelpazesini kapsayan programımız, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, milliyetçilik, küreselleşme, şiddet ve travma, hafıza, hukuk, popüler kültür ve yeni medya teknolojileri alanları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar programı, öğrencilerin hem entelektüel anlamda kendilerini geliştirmeleri hem de kamusal alandaki tartışmalara dahil olmaları için çaba göstermektedir. Düzenlenen ders dışı etkinliklerle, hem öğretim üyeleri hem öğrenciler kampüs içinde ve/veya dışındaki sosyal ve politik tartışmalara katılma fırsatı bulmaktadırlar. Programın büyük önem verdiği eleştirel pedagoji pratiği, ikinci sınıftan itibaren öğrencilerin özgün araştırma projeleri geliştirmesine imkan vermektedir.

 

Kültürel Çalışmalar Lisans Programı Çıktıları


Tüm Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

  1.    Dünyayı, ülkeyi, toplumu ve kendilerini anlamak; etik sorunları, toplumsal haklar ve gerek kendisine gerek başkalarına karşı sorumluluklara dair bilinçlenmek.
  2.    Doğa ve toplum bilimlerinden matematiğe ve sanata kadar farklı disiplinleri anlayarak düşünce ve uygulamada disiplinlerarası yaklaşımlar geliştirmek.
  3.    Eleştirel düşünmek, bilim ve teknolojideki yenilik ve gelişmeleri takip etmek, kişisel ve kurumsal girişimcilik sergilemek ve çeşitli konularda hayat boyu öğrenim çabasında olmak.
  4.    Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı, grafik ve teknolojik imkanlarla etkili iletişim kurabilmek.
  5.    Bireysel sorumluluk ve takım sorumluluğu almak; birey olarak ya da takımın üyesi veya lideri olarak verimli ve saygılı bir şekilde çalışmak; çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olmak.

 

Sosyal Bilimler Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 6.      Sosyal ve beşeri bilimler alanında kuramlar, kavramlar ve araştırma yöntemlerine dair kapsamlı bilgi edinmek.
 7.      Küresel, ulusal ve bölgesel gelişmelerin topluma etkilerini değerlendirmek.
 8.      Çeşitli bilgi kaynaklarına ulaşmayı ve ulaşılan bilgiyi değerlendirmeyi bilmek.

 

Kültürel Çalışmalar Lisans Programına Özel Çıktılar:

  9.    Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar alanında çeşitli metodolojileri anlamak ve farklı yaklaşımları, kavramları, kuramsal mirası yorumlayabilmek.
10.    Sosyoloji, antropoloji, edebiyat, görsel çalışmalar, felsefe ve psikoloji disiplinleri arasında ve genelindeki bilgi paylaşımlarını ve ortaklıklarını belirlemek.
11.    Kültür çalışmalarına eleştirel bir yaklaşım sergileyerek kültür, iktidar ve tarih arasındaki bağları ortaya koymak; yerel, ulusal ve küresel düzeyde kültürel çeşitlilik ve sosyokültürel değişimi irdelemek; bununla bağlantılı hak ve sosyal adalet taleplerini değerlendirmek.
12.    Gerekli teknolojileri kullanarak kültür üretimi, tüketimi ve temsili alanlarında gelişkin sözlü ve yazılı değerlendirmeler sunabilmek.  

* Kültürel Çalışmalar lisans programı detaylı öğrenim çıktıları için tıklayınız.

 

Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programının Amacı

Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı, antropoloji, edebiyat eleştirisi ve sosyoloji alanlarından akademisyenleri bir araya getirerek beşeri ilimler ve sosyal bilimler alanlarında diyaloğu ve ortak araştırmaları ilerletmek üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler ile öğretim görevlilerinin neoliberal globalizm çağında Türkiye’deki ve dünya genelindeki kültür politikalarına dair önemli meseleler üzerine süregiden tartışmalara girişebilecekleri serbest bir entelektüel ortam sunulmaktadır.

 

Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Çıktıları


Tüm Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

1.    Eleştirel, analitik ve aksettirici düşünme ve akıl yürütme yetilerini geliştirmek.
2.    Toplumsal ve ahlaki sorumlulukları profesyonel hayatına yansıtmak.
3.    Proje ve araştırma çıktılarını yaymada tecrübe ve kendine güven kazanmak.
4.    Hem kendi başına hem de bir takım üyesi/lideri olarak çok-disiplinli ortamlarda dahil olmak üzere sorumluluk sahibi ve yaratıcı çalışabilmek.
5.    Sözel, yazılı, görsel ve teknolojik olarak etkin iletişim kurabilmek, İngilizce’de yetkinlik.
6.    Kendi başına bilgi erişimi ve edinimi yetilerine sahip olmak, sürekli öğrenme ve kendini geliştirme alışkanlığı geliştirmek.

Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 7.    Alanındaki kuram, kavram ve araştırma metotları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olup bunları araştırma tasarımı ve veri analizinde kullanabilmek.
 8.    Ekonomik, toplumsal ve siyasi çevrenin küresel, ulusal ve yerel seviyelerdeki etkilerini değerlendirebilmek.
 9.    Yazılı ve görsel, birincil ve ikincil bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilmek, disiplin içi ve disiplinlerarası analizlerde değişik kaynaklardan gelen kavram ve verileri yorumlayabilmek.

Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programına Özel Çıktılar:

10.   Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar alanında kullanılan farklı yaklaşım, kavram ve kuramsal izleklere dair bir anlayış ortaya koymak.
11.   Sosyoloji, antropoloji, edebiyat, görsel çalışmalar, felsefe ve coğrafya içinde, ve bu disiplinlerin arasında, üretilen bilgiye dair bağlantıları açığa çıkarmak.
12.   Etnografik saha çalışması, katılımcı gözlem, mülakat yapma, sözel tarih, odak grup görüşmesi, metin eleştirisi, görsel analiz gibi kültürel çalışmalar alanında kullanılan çeşitli araştırma yöntemlerini anlamak ve etkili bir biçimde kullanmak.
13.   Kültürün incelenmesine yönelik eleştirel bir yaklaşım geliştirmek; kültür, iktidar ve tarih arasındaki ilişkileri açığa çıkarmak; kültürel çeşitliliği ve toplumsal-kültürel değişimi yerel, ulusal ve küresel ölçekte irdelemek; ve bu çerçeve içinde toplumsal adalet ve haklar konusundaki talepleri ele almak.
14.   Kültürel üretim, tüketim ve temsil alanlarındaki gelişmelere dair orijinal araştırma yürütme ve etkili analiz yapma yetkinliğini tesis etmek; araştırmacının bulgularını ve katkılarını ileri seviyede sözlü ve yazılı bicimde geliştirmesini ve sunmasını sağlamasına yardımcı olmak.

* Kültürel Çalışmalar yüksek lisans programı detaylı öğrenim çıktıları için tıklayınız.

© 2024 Sabancı Üniversitesi